Regulamin GOK Inicjatywy lokalne

 

Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2014

Mietków

 

Preambuła

Celem stategicznym projektu " Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2014" jest inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania GOK w Mietkowie w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członów oraz kulturotwórczych zasobów społeczności.

Projekt ukierunkowany jest na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej, odkrywanie talentów i wzmacnianie potencjału społecznego, którego efektem będzie stworzenie wspólnych projektów na rzecz społeczności lokalnych i przestrzeni publicznej.

 

Regulamin wspierania inicjatyw lokalnych

GOK dla każdego! 2014

 

I. CELE:

- odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatwy kulturotwórczych mieszkańców gminy Mietków,

-pobudzanie i wzmacnianie aktywności kulturalnej i społecznej,

-  integracja o charakterze międzypokoleniowym i lokalnym,

- budowanie koalicji i partnerskiej współpracy między mieszkańcami a GOK w Mietkowie służącej  lepszemu wykorzystaniu potencjału kulturalnego i społecznego gminy Mietków,

- zagospodarowanie zasobów i przestrzeni publicznej będących konsekwencją, podejmowanych działań w ramach projektu.

 

II. PRIORYTETY:

-scalenie i zaktywizowanie gminnych środowisk młodzieżowych oraz młodych matek,

- odbudowanie zaangażowania strażaków, KGW i mieszkańców wsi Mietków,

-  projekty integrujące różne środowiska.

 

III. KTO MOŻE ZGŁASZAĆ INICJATYWY?

- osoby indywidualne ( pełnoletni mieszkańcy gminy Mietków),

-  organizacje pozarządowe,

-  grupy nieformalne.

 

IV. MIEJSCE REALIZACJI:

 Projekt musi być realizowany na terenie gminy Mietków.

 

V. ILE INICJATYW MOŻNA ZGŁOSIĆ?

            Wszyscy uprawnieni do udziału w projekcie mogą zgłosić dowolną ilość inicjatyw.

 

VI. TERMIN REALIZACJI

            Inicjatywy muszą być realizowane w okresie 1 września - 30 października 2014

 

VII. FINANSOWANIE/BUDŻET

 1. Projekty będą finasowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2014 oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Mietkowie
 2. Przewidywany budżet całkowity projektu: 22 000 zł.
 3. W ramach projektu dofinasowanych zostanie od 3 do 7 inicjatyw.
 4. Rozliczenia księgowe inicjatyw wspartych dofinasowniem będą realizowane przez księgowość GOK w Mietkwoie.
 5. W ramach projektu nie przewiduje się dofinansowania kosztów działaności i wspomagania organizacji ( grupy/osoby), pokrywania kosztów funkcjonowania, wynagrodzeń dla autorów projektu.

 

VIII. GDZIE SKŁADAĆ PROJEKTY INICJATYW?

 1. Projekty inicjatyw należy składać osobiście w biurze GOK w Mietkowie, ul. Spółdzielcza 6, 55-081 Mietków od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

 

IX. TERMIN ZGŁASZANIA INICJATYW

Pomysły na inicjatywy należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do 27 czerwca 2014

do godz. 15.00 osobiście lub pocztą- decyduje data wpłynięcia do GOK w Mietkowie

 

X. ZASADY WYBORU INICJATYW

  Wybór inicjatyw do realizacji i dofinansowania ma charakter partycypacyjny i  etapowy.

 

I ETAP: 20- 30 czerwca 2014

 1. Ocena formalna (zgodność inicjatywy z założeniami DK+ oraz niniejszego Regulaminu, której dokona GOK w Mietkowie)
 2. Dopuszcza się poprawienie błędów formalnych wskazanych przez pracownika GOK do dnia 27 czerwca 2014
 3. Każdy z Wnioskodawców, których projekty przeszły pozytywnie wstępną ocenę zostanie o tym poinformowany telefonicznie oraz zaproszony do uczestnictwa w Kapitule Lokalnej

 

II ETAP: 30 czerwca 2014

 1. Inicjatywy, które przejdą pozytywną weryfikację formalną zostaną ocenione pod względem merytorycznym przez KAPITUŁĘ LOKALNĄ, w skład której wejdą: po jednym przedstawicielu wnioskodawcy inicjatywy oraz trzech niezależnych ekspertów (animator NCK, przedstawiciel samorządu lokalnego, przedstawiciele GOK w Mietkowie).
 2. Posiedzenie Kapituły Lokalnej odbędzie się 30 czerwca 2014 (ponidziałek) o godz. 18.00 w sali GOK w Mietkowie, ul.Spółdzielcza 6, 55-081 Mietków.
 1. Kapituła Lokalna wybierze w formie głosowania od 3 do 7 projektów przeznaczonych do realizacji w ramach projektu GOK dla każdego! - Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne.
 2. Przedstawiciel Wnioskodawcy nie będzie mógł głosować na Inicjatywę, którą reperezntuje.
 3. Dopuszcza się negocjacje związane z kwotą dofinansowania wybranych inicjatyw.

 

III ETAP: 7 – 11 lipca 2014

 1. O negocjacjach i ostatecznej kwocie dofinansowania wybranych inicjatyw ostatecznie zdecyduje Kapituła Lokalna.
 2. Od decyzji Kapituły Lokalnej nie przysługuje odwołanie.
 3. Ogłoszenie oficjalnych wyników wyboru inicjatyw nastąpi 11 lipca 2014 (indywidualne informacje dla wnioskodawców, strona internetowa www.gokmietkow.pl)
 4. Grantobiorcy zobligowani są do wspólnego opracowania formy realizacji inicjatyw z GOK w Mietkowie (konsultacje w terminie 21- 25 lipca 2014)

 

Szczegółówych informacji udzielają oraz konsultacje prowadzą w godzinach pracy GOK w Mietkowie pracownicy ośrodka kultury, tel. 71 3168254, biuro@gokmietkow.pl

Wykaz kosztów kwalifikowalnych inicjatyw określa Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

Karta zgłoszeniowa – Załącznik nr 2

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Inicjatyw Lokalne

GOK dla każdego! Mietków 2014

 

Koszty kwalifikowalne:

 

1. Wydatki związane z realizacją zadania muszą spełniać następujące warunki (łącznie):

            a. niezbędne dla realizacji zadania;

            b. efektywne i racjonalne;

            c. poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków, tj. w danym roku budżetowym, w którym dofinansowanie zostało przyznane, nie wcześniej, niż z dniem 15 września 2013 r.;         

            d. poniesione zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;

            e. udokumentowane;

            f. poniesione na rzecz realizacji inicjatywy przez GOK w Mietkowie (faktura, umowa,                    rachunek)

2. Za wydatki kwalifikowane uznaje się:

            a. honoraria/wynagrodzenia za działania merytoryczne i obsługę przedsięwzięcia, instruktorów – prowadzących warsztaty/ twórców/artystów, koordynatora zadania, redaktorów i autorów tekstów do publikacji, członków jury, konferansjerów i osób prowadzących (np. koncerty, spotkania z artystami), tłumaczy, opiekunów dzieci, osób niepełnosprawnych uczestniczących w projekcie, pracowników obsługi technicznej przedsięwzięć w ramach zadania (scena, nagłośnienie, oświetlenie, nagranie, strojenie instrumentów, dokumentacja – z wyłączeniem kosztów sprzątania), osób przygotowujących ewaluację i dokumentację projektu; (UWAGA! Do tej pozycji nie kwalifikują się płace pracowników etatowych wnioskodawcy. Są to wyłącznie koszty finansowane w oparciu o faktury oraz umowy zlecenia/o dzieło wraz z rachunkiem. UWAGA! Do tej pozycji kwalifikują się koszty: delegacji i diet wolontariuszy uczestniczących w projekcie.)

            b. zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć warsztatowych oraz przedsięwzięć  artystycznych, z wyłączeniem zakupu środków trwałych;

            c. koszty podróży/transportu: uczestników warsztatów, artystów i in. osób związanych z   realizacją zadania, scenografii, instrumentów, elementów  wyposażenia technicznego/sceny;

            d. poligrafia – wydanie publikacji, stanowiących część zadania oraz ich dystrybucja;

            e. koszty nagrań (audio i video) materiałów stanowiących część zadania;

            f. scenografia i stroje: projekt, wykonanie (w tym koszt materiałów);

            g. noclegi i wyżywienie dla uczestników przedsięwzięć organizowanych w ramach zadania, w tym artystów i jurorów;

            h. dokumentacja/rejestracja realizacji zadania (filmowa, dźwiękowa, zdjęciowa) – koszty nie mogą przekroczyć 10% dofinansowania;

            i. koszty promocji i kampanii informacyjnej (np. druki, zakup czasu antenowego, rozwój strony internetowej) – koszty te nie mogą przekroczyć 10% dofinansowania;

            j. zakup praw autorskich lub licencji;

            k. niezbędne ubezpieczenia.

UWAGA:

PROJEKT Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne


Załączniki: