Syntetyczny opis I części zadania

 

W 2014 wybraliśmy do realizacji 6 spośród 32 "inicjatyw lokalnych". Do dziś są realizowane tylko niektóre z nich. Istnieje potrzeba animacji nowych środowisk i pobudzenia działań inicjatywnych. Chcemy znów przeprowadzić badania i zdiagnozować potrzeby grup społecznych, by móc je zaspokoić oraz wytyczyć nowe kierunki działań, wyłonić nowych liderów społecznych i nowe działania inicjatywne. Zorganizujemy w mediach solidną akcję promocyjną ze spotem filmowym oraz spotkania z mieszkańcami w 4 wsiach gminy. Pomogą nam w tym: OKiS, fundacja "Moja przestrzeń", dotychczasowi uczestnicy "inicjatyw" oraz grupa osób z programu "młodzież w działaniu". Podczas spotkań przeprowadzimy moderowane dyskusje i warsztat kreatywny, wywiady pogłębione, a w internecie ankietę. W oparciu o zebrany materiał opracujemy diagnozę potrzeb mieszkańców i regulamin konkursu na nowe inicjatywy. Konkurs i diagnozę będziemy promować podczas następnych spotkań a podczas ostatniego z nich wybierzemy nowe inicjatywy.

 

Cele oraz przewidywane jakościowe rezultaty realizacji zadania z uwzględnieniem celów programu

 

Celem I części zadania są środowiskowe działania ewaluacyjne mające na celu weryfikację grup inicjatywnych w najszerszym wachlarzu wiekowym. W oparciu o wyniki badań możliwe stanie się ponowne wyłonienie gminnych środowisk aktywnych oraz rozpoznanie ich potrzeb. Zbadanie przyczyn dotychczasowego braku zaangażowania oraz określenie zagrożeń i szans wynikających ze wzajemnej współpracy. Możliwe będzie też określenie liderów tych grup jak również ponowne scalenie i skonsolidowanie rozproszonej aktywności społecznej ze szczególną uwagą poświęconą grupie młodych mietkowian. Bardzo zależy nam na odbudowaniu aktywności strażaków i ludzi młodych oraz na rozszerzeniu działań GOK-u o wszelkie inicjatywy dla młodzieży. To także będzie celem bezpośrednim naszych działań analitycznych, co w konsekwencji wpłynie na osiągnięcie przez nas rezultatu zadania, jakim będzie postrzeganie GOK-u jako instytucji otwartej na współpracę z każdą, odrębną grupą społeczną przez realizację od trzech do sześciu projektów aktywizujących i integrujących wszystkie środowiska poddane diagnozie. Działając w ten sposób zainicjujemy proces partycypacji społecznej w zarządzaniu instytucją kultury powiązany z odkrywaniem i pobudzaniem aktywności społecznej, wspomaganiem rozwoju kapitału społecznego i kulturowego, a także poznawaniem nowych możliwości współpracy z mieszkańcami.

 

Elementy składowe zadania (program, opis poszczególnych działań, w tym koncepcja przeprowadzenia diagnozy)

 

Na etapie przygotowania planujemy opracowanie narzędzi badawczych i spotkanie warsztatowe zespołu badawczego w celu omówienia wybranych metod badawczych. Następnie przeprowadzimy moderowane spotkania warsztatowe z mieszkańcami oraz osobne z młodzieżą, w wyniku których zbierzemy materiały potrzebne do zdiagnozowania środowiska lokalnego. Pomoże nam w tym fundacja "Moja Przestrzeń", mająca duże doświadczenie w realizacji podobnych projektów. Niezależnie opracujemy internetowe badania ankietowe, które również poddamy analizie z pomocą zaangażowanego socjologa. Zespół DOKiS.pl opracuje film promujący projekt, który pokazywany będzie na naszych stronach internetowych. Do organizacji spotkań potrzebne będą materiały biurowe, plastyczne i materiały reklamowe jak również poczęstunek dla uczestników spotkań. Skutkiem naszych prac będzie raport zawierający diagnozę potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy, który zostanie przygotowany przez cały zespół koordynujący pod egidą pracowników fundacji "Moja Przestrzeń" i socjologa. Na tym etapie planujemy również opracowanie regulaminu konkursu na najlepsze inicjatywy będącego wynikającą z badań syntezą oczekiwań społecznych. Raport ten będziemy analizować podczas spotkań promujących sam konkurs a podczas ostatniego, otwartego spotkania wyłonimy najbardziej potrzebne społecznie projekty (od 3 do 7). Potem przystąpimy do ich realizacji w ramach drugiego etapu projektu. Na każdym etapie realizacji zadania zamieścimy informacje o projekcie na naszych oraz partnerskich stronach internetowych, a po powstaniu diagnozy również w prasie lokalnej.

 

Rozpoznanie dotyczące możliwości współpracy z grupami i osobami nieobecnymi w dotychczasowych działaniach wnioskodawcy, niewidocznymi społecznie, wycofującymi się, o dużym potencjale kulturotwórczym

 

Jako niewielka instytucja kultury oraz z uwagi na nasz skromny budżet prawie cały nasz kalendarz wydarzeń opiera się na realizacjach nowych inicjatyw lokalnych bądź kontynuacji wcześniejszych (49 z 74 organizowanych pozycji kalendarza w ciągu ubiegłego roku). Rozwój naszej instytucji odbywa się także głównie poprzez spełnianie wymagań dotyczących współpracy ze środowiskiem lokalnym. Wśród najbardziej zaanimowanych grup społecznych w naszej gminie najaktywniejszą są ludzie w średnim wieku z kilku środowisk lokalnych, sołectw oraz radni, "młodzi seniorzy" (Stowarzyszenie Klub Seniora "50+") i dzieci. Udało sięrównież pobudzić do działania młode mamy oraz na ile jest to możliwe, zapracowanych tatusiów. Strażacy i sportowcy, jako grupy aktywne w lokalnej społeczności przeszli ostatnio proces znaczących zmian personalnych i nasza współpraca uległa pogorszeniu. Podobnie sytuacja wygląda wśród aktywnych grup młodzieżowych toteż tutaj widzimy spore pole do działań. Naszych nowych lokalnych liderów chcemy wyposażyć w niezbędne umiejętności poprzez organizację cyklu spotkań warsztatowych już poza programem NCK. Potem, wykorzystując zdobytą przez nich wiedzę, możemy współorganizować choćby imprezy i działania muzyczne, które kilka lat temu udawało nam się z powodzeniem przeprowadzać. Chcielibyśmy pokazać młodzieży korzyści wypływające z działań międzypokoleniowych, a związanych z rejestracją i cyfryzacją wspomnień, pamiątek przeszłości czy przekazywaniem tradycji kulinarnych. Wykorzystując ich naturalne predyspozycje jesteśmy w stanie ocalić od zapomnienia wiele kulturowo cennych faktów, rzeczy i zjawisk. Każdego roku przeprowadzamy ok. 20 festynów wiejskich, w których młodzi ludzie mogliby pomóc wzbogacając wydarzenia lokalne o świeże podejście, nieszablonowe rozwiązania, pomoc w animacji dzieci itp. Współpraca z młodzieżą umożliwi nam też lepsze rozeznanie tematyki i charakteru preferowanych przez młodych ludzi wystaw i wydarzeń wizualnych oraz rodzaju interesujących ją działań warsztatowych. W oparciu o zaangażowanie nowych osób moglibyśmy reaktywować działania grupy teatralnej, które nie są kontynuowane ze względu na migrację edukacyjną zespołu teatralnego. Współpraca ze sportowcami i środowiskiem fitnessu poszerzy działania GOK-u o wydarzenia promujące zdrowy tryb życia. Wspólnym przedsięwzięciem, jakie można byłoby zrealizować ze środowiskiem strażaków to obok oczywistych rekreacyjnych festynów pożarniczych, pokazów i zawodów choćby wystawę pamiątek i starych sprzętów strażackich. Przy uwadze skupionej na zaangażowaniu nowych środowisk nie chcemy jednak stracić z oczu grup zaanimowanych uprzednio, toteż na nich również otwieramy się w naszych działaniach.

 

Etapy realizacji I części projektu "Gok dla każdego-poziom następny"

 

2018-02-19 2018-03-31

Szkolenie zespołu badawczego i wybór metod badawczych. Szczegółowe opracowanie narzędzi do przeprowadzenia badań. Opracowanie materiałów promocyjnych i ich publikacja

 

2018-03-26 2018-05-04

Organizacja otwartych spotkań warsztatowych z mieszkańcami oraz dodatkowych spotkań z młodzieżą. Przeprowadzenie badań społecznych i ich analiza

 

2018-05-01 2018-05-31

Opracowanie diagnozy, a na jej podstawie regulaminu konkursu wyboru nowych inicjatyw lokalnych. Publikacja wyników badań i dokumentów konkursowych na stronach internetowych. na inicjatywy lokalne sprawozdawcze i podsumowanie projektu.

 

2018-05-31 2018-06-22

Spotkania z mieszkańcami promujące konkurs i nabór projektów nowych inicjatyw. Wybór nowych inicjatyw.

 

2018-06-15 2018-06-30

Sprawozdawczość i podsumowanie I części zadania oraz publikacja wyników w mediach.